Eszterházy Károly Egyetem - Eger

Diszciplináris mesterképzések

Diszciplináris (nem tanári) mesterképzésbe lépés feltételei

Egyetemünkön a 20 tanári szakon kívül további 13 szakon lehet mesterfokozatot szerezni.

Az egyes mesterképzési szakok belépési feltételeit a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról szóló 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet szabályozza.
Ha ez alapján Ön nem teljes kreditértékű oklevéllel, vagy befejezetlen tanulmányokkal rendelkezik, az előírt követelmények megléte kreditelismerési eljárás során állapítható meg.

___________________________________________________________________________

AMERIKANISZTIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

anglisztika alapképzési szak
angol nyelv és irodalom főiskolai, ill. egyetemi szak
angol nyelvtanár főiskolai, ill. egyetemi szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok és követelmények:

Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 50 kredit az anglisztika és amerikanisztika ismeretkörökből. Ezen ismeretkörökből az amerikai angol nyelv, valamint az amerikai irodalom és kultúra. együttes kreditértéke legalább 30.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 38 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.
A felvétel további feltétele felsőfokú (C1), komplex típusú államilag elismert nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű oklevél angol nyelvből.

További információ: Felvi.hu

___________________________________________________________________________

FORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe lépés feltételei:

  • bármely képzési területhez tartozó alapképzési szakon, valamint a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti bármely főiskolai vagy egyetemi szintű szakon szerzett végzettség és
  • az első idegen nyelvből államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú nyelvvizsga és a másik idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

További információ: Felvi.hu

___________________________________________________________________________

GEOGRÁFUS MESTERKÉPZÉSI SZAK

A képzés duális formában is indul. Link

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak:

földrajz alapképzési szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok és követelmények:

1. A bemenethez, az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok:

földtudományi
környezettan
műszaki földtudományi
környezetmérnöki
földmérő és földrendező mérnöki
tájrendező és kertépítő mérnöki
turizmus-vendéglátás

2. Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 65 kredit az alábbiak szerint:
- természettudományos ismeretek (10 kredit): matematika, geomatematika, fizika, kémia, biológia (ökológia), geodézia;
- gazdasági és humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, jogi ismeretek, szociológia, menedzsment, európai uniós ismeretek;
- szakmai ismeretek (45 kredit): geomorfológia, hidrogeográfia, biogeográfia, talajföldrajz, népesség- és településföldrajz, általános gazdasági földrajz, regionális földrajz (Európa, Magyarország), geoinformatika.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább 45 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

További információ: Felvi.hu
___________________________________________________________________________

KÖNYVTÁRTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak:

informatikus könyvtáros alapképzési szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok és követelmények:

Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 30 kredit az alábbiak szerint::

társadalom- és bölcsészettudományok területéről legalább 2 kredit,
könyvtártan és információszervezés, menedzsment ismeretek területéről legalább 2 kredit,
informatika területéről legalább 2 kredit,
kommunikációs ismeretek területéről legalább 2 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 8 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

További információ: Felvi.hu

___________________________________________________________________________

KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

a társadalomtudományi képzési terület alapképzési szakjai
szabad bölcsészet alapképzési szak
történelem alapképzési szak
régészet alapképzési szak
néprajz alapképzési szak
a magyar alapképzési

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok és követelmények:

1. Az építészmérnöki és az építőművészet szakok ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 30 kredit a művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből.

2. Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 40 kredit a művelődéstörténeti (kulturális antropológiai, néprajzi, régészeti, filológiai, esztétikai, művészettörténeti, történelmi, kultúratudományi) ismeretkörökből. A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

A felvétel további feltétele az alapfokozat megszerzéséhez szükséges nyelvvizsga nyelvétől eltérő idegen nyelv alapfokú ismerete.

További információ: Felvi.hu
___________________________________________________________________________

NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

nemzetközi tanulmányok alapképzési szak
nemzetközi igazgatási alapképzési szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok és követelmények:

Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során korábbi tanulmányaiból beszámítható legalább 60 kredit az alábbi ismeretkörökből:

társadalomtudományi alapismeretek: szociológia, pszichológia, filozófia, antropológia,
jogi-igazgatási ismeretek: közjogtudomány, alkotmánytan, közigazgatástan, közpolitika, gazdasági jog,
gazdasági ismeretek: közgazdaságtan, makro- mikroökonómia, vállalatgazdaságtan, pénzügytan, nemzetközi gazdaságtan,
politikatudományi: politikai gondolkodás, politikatörténet, nemzetközi tanulmányok,
történeti, kulturális és nyelvtudományi ismeretek: gazdaság-, társadalom- és kultúrtörténeti ismeretek, nyelvtudományi, filológiai ismeretek területein.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

További információ: Felvi.hu
___________________________________________________________________________

NEVELÉSTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok.

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

pedagógia alapképzési szak
andragógia alapképzési szak
közösségszervező alapképzési szak
szociálpedagógia alapképzési szak
pszichológia alapképzési szak
konduktor alapképzési szak
tanító alapképzési szak
óvodapedagógus alapképzési szak
gyógypedagógus alapképzési szak
csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok:

Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során elismerhető legalább 50 kredit az alábbi ismeretkörökben: pedagógia, pszichológia, andragógia, szociológia, jogi, társadalomtudományok, gazdaságtudományok, egészségtudományok ismeretköreiből.

További információ: Felvi.hu
___________________________________________________________________________

SZOCIÁLPEDAGÓGIA MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

szociális munka alapképzési szak
szociálpedagógia alapképzési szak
általános szociális munkás főiskolai szak
szociálpedagógia főiskolai szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok és követelmények:

Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 50 kredit a szociálpedagógiai képzés szempontjából releváns ismeretkörökből az alábbiak szerint:

pszichológiai témakörökből legalább 14 kredit
pedagógiai témakörökből legalább 14 kredit
szociológia témakörökből legalább 12 kredit
egyéb társadalomtudományi tárgyak ismeretkörökből legalább 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a fenti ismeretkörökből legalább 25 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

___________________________________________________________________________

TERVEZŐGRAFIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szakok:

A tervezőgrafika, az animáció, a formatervezés, a fotográfia, a média design, a tárgyalkotás, a textiltervezés, az építőművészet, a fémművesség, a kerámiatervezés alapképzési szakok.

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok:

Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során korábbi tanulmányaiból beszámítható legalább 60 kredit a média-és vizuális stúdiumok, grafikai tervezési stúdiumok, média- és gyártástechnológiai ismeretek, média-, művészettörténet és- elmélet, filozófia, társadalomtudomány, gazdasági és jogi ismeretek, kommunikációs és prezentációs ismeretek területeiről.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

További információ: Felvi.hu

___________________________________________________________________________

TÖRTÉNELEM MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok.

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak:

történelem alapképzési szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok:

A bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a jogi képzési terület szakjai, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 50 kredit a történelem alapképzési szak ismeretköreiből.

További információ: Felvi.hu
___________________________________________________________________________

VEZETÉS ÉS SZERVEZÉS MESTERKÉPZÉSI SZAK

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok.

Teljes kreditérték beszámításával figyelembe vehető szak:

gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Nem teljes kreditértékkel figyelembe vehető szakok:

Bármely (alapképzési, főiskolai, egyetemi) szak, ha előzetes kreditelismerési eljárás során beszámítható legalább 60 kredit az alábbi területekről:
- módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 15 kredit
- közgazdasági ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, környezet- gazdaságtan, gazdaságelmélet, gazdaságstatisztika, közgazdaság-elmélettörténet, gazdaságmodellezés, gazdaságpolitika, ágazati és funkcionális gazdaságtan, közösségi gazdaságtan) területéről 10 kredit
- üzleti ismeretek (vállalati gazdaságtan, gazdasági jog, marketing, pénzügy, számvitel, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, üzleti kommunikáció, adózási ismeretek, vállalati pénzügyek) területéről 15 kredit
- társadalomtudományi ismeretek (európai uniós ismeretek, közpolitikai ismeretek, gazdaságtörténet, szociológia, filozófia, pszichológia) területéről 10 kredit
- szakmai ismeretek (értékteremtő folyamatok menedzsmentje, vezetés és szervezés, üzleti tervezés, vállalkozásmenedzsment, stratégiai tervezés, controlling, emberi erőforrás gazdálkodás, vezetői készségfejlesztés, információs rendszerek) területéről 10 kredit.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább 30 kredittel rendelkezzen a jelentkező. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a beiratkozástól számított két féléven belül, az egyetem tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

További információ: Felvi.hu
___________________________________________________________________________

 

Akár százezer forintos ösztöndíj

Nálunk igazán érdemes jól tanulni, hiszen minden alapszak legjobb tanulmányi teljesítményét nyújtó hallgatója 100 ezer forintos havi tanulmányi ösztöndíjban részesül.

Több mint 100 képzés

Sok lehetőségünk van számodra! Tanulmányozd honlapunkat, hogy képzéseink között megtaláld az igazit.

Mi leszel?

Pályaorientációs tanácsadással segítünk, hogy a nagy kérdésre, magabiztos választ adhass!

Kövess minket